Gift

Att ingå äktenskap innebär att man får ett ganska bra juridiskt skydd. Det finns dock ändå anledning att sätta sig in i vad en skilsmässa kan innebära och besluta sig för vad man vill ska ske om någon skulle bli sjuk eller dö.

Vad händer om vi skiljer oss?
När ett äktenskap har upplöst, genom skilsmässa eller dödsfall, ska i normalfallet en bodelning ske. Det innebär att värdet av makarnas sammanlagda tillgångar, efter avdrag för skulder, ska delas lika mellan dem. En sådan fördelning av tillgångarna som lagen föreskriver passar dock inte alla par utan det kan finnas anledning att i stället upprätta ett äktenskapsförord.
Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan par bestämma att viss egendom ska vara vardera makens enskilda egendom, vilket innebär att den kommer att hållas utanför en eventuell framtida bodelning. Det kan till exempel handla om en sommarstuga som den ena parten vill behålla på sin sida av släkten eller ett företag som den ena maken byggt upp och vill försäkra sig om att kunna ha kvar. Egendom som en make har fått genom gåvobrev eller testamente med föreskrift om att det ska vara mottagarens enskilda egendom ingår normalt inte heller i bodelningen.
Makar kan genom att upprätta ett äktenskapsförord även avtala om att allt giftorättsgods ska vara enskild egendom. I så fall behöver en bodelning inte ske utan vardera maken behåller då istället den egendomen som den själv äger.

Ingår pensionsrättigheter i en bodelning?
Den allmänna pensionen ingår aldrig i en bodelning. Däremot ingår normalt privatägda pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande när man bodelar p.g.a. skilsmässa, om det inte finns ett äktenskapsförord som anger något annat. Detsamma gäller för annat privat sparande, t.ex. på ett investeringssparkonto eller genom en kapitalförsäkring.
Om det företaget som man arbetar för äger ens tjänstepension så innebär det i regel att pensionsrättigheten inte ska ingå i bodelningen. Men om man som arbetstagare har rätt att förfoga över den eller har inflytande över pensionssparandet, t.ex. genom att man har en ledande position i företaget med extra pensionsavsättning, om man har hög lön och löneväxlar eller om man är verksam i ett fåmansföretag med rätt att själv sätta av det man vill i pensionssparande, kan den docka ändå komma att ingå. Tjänstepensionen ska även ingå i bodelningen om arbetstagaren själv äger sin tjänstepension och arbetsgivaren endast betalar för premierna. 
Är man gift och vill försäkra sig om att ens privata pensionssparande och/eller tjänstepension inte kan komma att ingå vid en eventuell framtida bodelning så måste man upprätta ett äktenskapsförord. 

Vad händer om en av oss dör?
Gifta som saknar särkullbarn har arvsrätt efter varandra enligt lag. Det betyder att den efterlevande maken eller makan kommer att ärva både den avlidnes giftorättsgods och enskilda egendom. Finns gemensamma barn får de vänta på sitt arv till dess att den andre föräldern också har avlidit.
Om ni vill att era tillgångar ska fördelas på ett annat sätt än vad lagen föreskriver måste ni upprätta ett testamente. En möjlighet som är viktig framförallt för dem som lever i ett äktenskap där det finns särkullbarn. Genom att upprätta ett testamente kan man även föreskriva att egendomen ska ärvas som enskild egendom. Det är vanligt att föräldrar upprättar ett sådant förordnande för att skydda sina barn mot att deras partner en dag kan få rätt till arvet vid en eventuell skilsmässa. Läs gärna mer under ”Barnfamilj” vad som är bra att tänka på gällande testamente om du har minderåriga barn.

Vad händer om någon av oss skulle drabbas av en olycka eller bli sjuk?
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du i förtid själv bestämma att t.ex. din make/maka ska få lova att fatta beslut i ditt ställe, om du inte längre skulle ha den förmågan själv. Genom framtidsfullmakten kan du även specificera hur du vill att din partner i så fall ska agera inom olika områden och säkerställa att hon eller han kan agera snabbt i ditt ställe om det skulle behövas.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna att upprätta de dokument som krävs för att ni ska kunna känna er trygga inför framtiden.