Barnfamilj

Att vara förälder till ett minderårigt barn innebär ett stort ansvar. Genom att upprätta ett testamente kan du se till att barnets uppväxt blir tryggat, även om du själv skulle gå bort.   

Påverka vem som får vårdnaden om ditt barn
Vanligtvis är föräldrar även vårdnadshavare åt sina barn. När ett underårigt barn mister båda sina föräldrar, eller den person som ensam har haft vårdnaden om barnet, måste en domstol utse en ny vårdnadshavare åt barnet.
När det gäller frågan om vem eller vilka som är mest lämpade som vårdnadshavare måste domstolen alltid utgå från vad som är barnets bästa. Som förälder är det oftast du som har störst insikt om ditt barns behov och känner till vilka vuxna i er närhet som barnet har bäst relation till. Du har därför stor möjlighet att påverka domstolens beslut, angående vem eller vilka som ska utses till barnets nya vårdnadshavare, om du under din livstid har upprättat ett så kallat vårdnadstestamente.
Ett vårdnadstestamente är en förklaring till socialnämnden och tingsrätten om vem du som förälder önskar ska ta hand om ditt barn i händelse av din bortgång. Önskemålet är inte bindande men domstolen ska tillgodose din/er vilja om det inte kan anses orimligt. 

Skydda ditt barns tillgångar
Normalt är det barnets förälder/föräldrar som är dess förmyndare och som därmed har rätt att bestämma över sitt barns pengar.

Om ett minderårigt barn ärver en summa som överstiger åtta prisbasbelopp (vilket år 2023 motsvarar 420 000 kr) ska förvaltningen av tillgångarna stå under viss kontroll av kommunens överförmyndare. Pengarna kommer i så fall att sättas in på ett överförmyndarspärrat konto. För att en förmyndare ska kunna placera eller göra uttag av pengarna måste det godkännas av kommunens överförmyndare som ska se till så att pengarna används till barnets bästa och som ansvarar för att barnet inte missgynnas ekonomiskt. Den som vill testamentera pengar till ett minderårigt barn och vill att överförmyndaren ska ha kontroll över förvaltningen, även om det gäller ett mindre belopp, kan föreskriva att pengarna ska ha en överförmyndarspärr.

Ett alternativ till överförmyndarskyddet är att man som förälder kan upprätta ett testamente där man anger att barnets arv ska förvaltas av en särskild förvaltare. Den särskilda förvaltare kan vara t.ex. en släkting eller vän som du har förtroende för. Fördelen med att utse en särskild förvaltare, förutom att man själv bestämmer vem som ska ha hand om barnets tillgångar, är att det är möjligt att ge den särskilda förvaltaren instruktioner om hur uppdraget ska utföras. Kanske vill du att pengarna ska användas för att barnet ska ha möjlighet att ta körkort? Eller så vill du premiera studier eller möjliggöra för barnet att kunna köpa sin första bostad?
En annan fördel med att utse en särskild förvaltarare är du kan bestämma att förvaltningen ska fortgå längre än till barnets 18-års dag. Genom att upprätta ett testamente kan man alltså se till så att barnets eventuella arv kommer att tas om hand på ett tryggt sätt till dess att han eller hon har fyllt till exempel 20 eller 25 år.

Se till att arvet utgör enskild egendom
Ett annat sätt att skydda ditt barns tillgångar på är genom att i ett testamente villkora att arvet ska utgöra barnets enskilda egendom. Betydelsen av det är att ditt barn, oavsett ålder, inte kommer att behöva dela med sig av sitt arv till en partner vid en eventuell framtida skilsmässa.

Jämna ut ekonomiska olikheter mellan syskon
I vissa fall kan det kännas mest rättvist att ett eller några barn i en syskonskara ärver mer än de övriga. Det kan handla om att det t.ex. råder stor åldersskillnad mellan två barnaskaror. Då kan man genom att upprätta ett testamente kompensera de yngre barnen för vad man under sin livstid har kunnat ge de äldre barnen. På så vis kan man säkerställa att även de yngre barnen kommer att ha samma ekonomiska möjligheter till att t.ex. åka på läger, ta körkort eller utöva fritidsaktiviteter. I andra fall kan det handla om att man har hunnit spara ihop olika mycket pengar till sina barn och vill utjämna den skillnaden ifall att man skulle gå bort i förtid.

Möjliggör för barnet att kunna bo kvar i sitt hem
Att som barn mista en förälder är en stor förändring. Därför kan det vara bra, om möjligt, att genom ett testamente säkerställa att den kvarvarande föräldern kommer att ha tillräckliga medel för att kunna bo kvar i ert hem med era barn.  
Är ni gifta och endast har gemensamma barn kommer din make/maka att ärva dig om du skulle gå bort. Det gör att möjligheten för barnet att t.ex. kunna bo kvar i er bostadsrätt eller villa är större än om ni lever som sambor eller har särkullbarn. I dessa fall kan det vara bra att upprätta ett inbördes testamente som tryggar den efterlevandes ekonomiska situation, vilket gör att barnet kanske inte behöver genomgå förändringar som att flytta eller byta skola om du skulle dö.  
Läs gärna mer om vad det innebär juridiskt sett att leva som sambo eller i en bonusfamilj.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna att upprätta ett testamente utifrån vad som skulle vara det bästa för just ditt/dina barn.