Arvskifte

När någon går bort blir arvingarna inte genast ägare till den avlidnes kvarlåtenskap, alltså de tillgångar och skulder som den avlidne har lämnat efter sig. Äganderätten övergår i regel istället till arvingarna först vid ett arvskifte.

Ett arvskifte genomförs normalt efter det att bouppteckning och eventuell bodelning har genomförts och den avlidnes alla kostnader och skulder har betalats. Vid ett arvskifte upprättas en arvskifteshandling där det anges hur tillgångarna efter den bortgångne ska fördelas mellan arvingar och eventuella testamentstagare. Arvskifteshandlingen är ett avtal som måste undertecknas av alla som har del i arvegodset. Om det endast finns en arvinge behöver man inte göra något arvskifte.

Juristbyrån Alexandra finns till hands för att svara på alla frågor gällande fördelning av arv och hjälper er gärna så att arvskiftet går så enkelt och smidigt som möjligt.