Dödsbodelägare

När någon avlider uppstår automatiskt ett så kallat dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person och omfattar den avlidnes alla tillgångar och skulder. De som tar hand om dödsboet kallas för dödsbodelägare och ansvarar för förvaltningen av dödsboet.

Något av det första som behöver ombesörjas när någon går bort är att en bouppteckning måste upprättas. Om den avlidna personen var gift eller sambo kan även en bodelning behöva genomföras. Arvskiftet sker normalt först efter det att bouppteckning och eventuell bodelning har genomförts och den avlidnes alla kostnader och skulder har betalats. En arvinge kan även välja att avstå från sitt arv genom ett arvsavstående.

Från det att en person dör till att dödsboet har avvecklats är dödsbodelägarna gemensamt ansvariga för allt som rör dödsboet. En process som är unik och som tar olika lång tid beroende på faktorer som t.ex. vilka tillgångar dödsboet har att hantera. I många fall kan det därför vara behjälpligt att upprätta en fullmakt där du som dödsbodelägare ger någon annan, oftast en annan dödsbodelägare, rätt att fatta beslut och agera för din räkning vid bouppteckningen, dödsboförvaltningen och/eller arvskiftet.

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna genom hela processen, från upprättandet av bouppteckningshandlingen till att arvskiftet är genomfört.