Bodelning

Vid en bodelning delar man upp tillgångar mellan gifta eller sambor. Oftast görs det i samband med en skilsmässa eller separation, men det kan även göras under ett pågående äktenskap eller vid dödsfall.

Bodelning mellan makar
En bodelning mellan makar innebär att värdet av parets totala tillgångar, efter avdrag för skulder, delas lika mellan dem. Det som är enskild egendom enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev ingår normalt inte i bodelningen.
Vid dödsfall behöver en bodelning inte göras om paret inte har några barn eller endast har gemensamma barn och under förutsättningen att den avlidne inte har testamenterat till någon annan än den efterlevande maken. Normalt görs då inte heller något arvskifte. En efterlevande make kan även välja att undvika en vanlig bodelning och istället begära att vardera maken behåller sina egna tillgångar.

Bodelning mellan sambor
En bodelning mellan sambor sker endast om någon av partnerna begär det. Sker det ska värdet av parets gemensamma bostad och bohag delas upp likvärdigt mellan partnerna, efter avdrag för eventuella skulder.
Som sambo måste man begära bodelning senast ett år efter det att samboförhållandet har upphört på grund av separation. Upphör istället samboförhållandet på grund av dödsfall måste begäran om bodelning göras senast vid bouppteckningsförrättningen.
Det är endast genom att upprätta ett samboavtal som sambor kan besluta om att bodelning inte ska ske eller att en viss egendom ska undantas från bodelningen om förhållandet skulle upphöra.  

Juristbyrån Alexandra hjälper er gärna och finns till hands vid frågor och funderingar kring bodelningar.