Arvsavstående

Det finns tre sätt för en arvinge att avstå från sitt arv: avsägelse, överlåtelse eller avstående.

Arvsavsägelse
Arvsavsägelse innebär att en arvinge helt avstår från sin rätt till arv efter en viss person. Det kan ske antingen genom att arvingen godkänner ett testamente till förmån för någon annan eller genom att arvingen skriftligen klargör att denne avstår från sin arvsrätt. Den som är bröstarvinge har dock alltid skydd för sin laglott, även om han eller hon har avsagt sig sitt arv.
Vid en arvsavsägelse får inte den avståendes avkomlingar del av arvet. Istället kommer arvet att fördelas mellan övriga arvingar.
En arvsavsägelse kan göras både före och efter arvlåtarens död. Sker avsägelsen innan bouppteckningsförrättningen är den som avsagt sig arvet inte längre dödsbodelägare, såtillvida han eller hon inte är bröstarvinge och kan begära att få ut sin laglott.

Arvsöverlåtelse
En överlåtelse av arv kan göras efter arvlåtarens död och innebär att en arvtagare kan föra över hela eller en del av sitt arv till sina egna arvingar eller till någon annan. Arvtagaren bestämmer själv fritt vem eller vilka som istället ska få ta del av arvet och överlåtelsen kan göras utan eller mot ersättning.
Om överlåtelsen avser endast en del av arvet blir både mottagaren och överlåtaren dödsbodelägare.

Arvsavstående
Arvsavstående är en form av överlåtelse av arv som innebär att en arvinge avstår från sin rätt till arv och istället låter det ”trilla vidare” ner till sina egna bröstarvingar. Avståendet kan göras från arvlåtarens död ända fram till dess arvskifte sker.
För att en överlåtelse av arv ska anses vara ett arvsavstående får det inte förekomma någon ersättning vid överlåtelsen. Dessutom måste överlåtelsen följa den legala arvsordningen, dvs. avståendet måste vara riktat till den avlidnes arvingar som står närmast i tur till arv.
Ett avstående av arv, som avser hela eller en del av arvslotten, får till följd att mottagarna träder i arvtagarens ställe också som dödsbodelägare. Detta gäller dock inte om avståendet endast gäller en viss summa eller sak.

Juristbyrån Alexandra finns till hands och hjälper er gärna oavsett vilken form av arvsavstående som skulle passa er bäst.