Företagare

Som egenföretagare är det bra att känna till vad som händer vid en skilsmässa och vad som sker med företaget om man skulle bli sjuk eller gå bort. För att trygga både sin familj och sitt företag från framtida problem finns det framför allt fyra viktiga juridiska handlingar som man bör vara medveten om: kompanjonavtal, äktenskapsförord, testamente och framtidsfullmakt.

Kompanjonavtal
Om man driver ett företag tillsammans med någon annan kan det vara av vikt att upprätta ett kompanjonavtal, även kallat aktieägaravtal om företaget i fråga är ett aktiebolag eller bolagsavtal när det gäller handelsbolag och kommanditbolag. Det är en överenskommelse som reder ut vad som gäller mellan er som företagspartners och hur vissa situationer ska hanteras. Det kan handla om allt från vad som ska ske om någon av er skulle bli allvarligt sjuk eller avlida till hur konflikter gällande den fortsatta driften av företaget ska lösas eller vad som inträffar ifall någon av er skulle vilja sälja sin andel i bolaget. 

Äktenskapsförord
När det gäller aktiebolag är det vanligt att det skrivs in i aktieägaravtalet att de delägare som är gifta är skyldiga att göra aktierna i bolaget till enskild egendom genom att upprätta ett äktenskapsförord. Det säkerställer att övriga aktieägare inte kommer att behöva driva bolaget tillsammans med en före detta make, som kanske inte har kunskap om bolagets verksamhet, i händelse av att någon av delägarna skulle skilja sig. Även om du är ensam ägare av ditt företag och oavsett företagsform kan detta vara av vikt, eftersom det betyder att du får behålla hela värdet av företaget vid en eventuell skilsmässa.
Som egenföretagare bör man även se över sina pensionsrättigheter och eventuellt säkerställa att de inte kommer att ingå vid en eventuell framtida bodelning.

Testamente
Genom att upprätta ett testamente kan du reglera vad som ska hända med ditt företag om du avlider. Kanske vill du att dina barn ska fortsätta att driva det? Kanske ser du helst att din sambo tar över det? Genom att upprätta ett testamente kan du även se till att skydda bolaget genom att föreskriva att arvet ska vara mottagarnas enskilda egendom. Det innebär att företaget aldrig kommer att ingå i en bodelning i händelse av att den eller de som har ärvt företaget skulle skilja sig.

Framtidsfullmakt
Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som ska få fatta beslut i ditt ställe, om du skulle drabbas av en olycka eller sjukdom som gör att du inte längre är beslutsförmögen.
Eftersom man kan utse flera fullmaktshavare och ge dem olika ansvarsområden så kan man t.ex. utse en speciell person, som man anser har rätt kompetens, enkom för att ta hand om ens enskilda firma. 
Vid andra företagsformer kan framtidsfullmakten inte alltid användas på likvärdigt sätt eftersom det är andra lagar och dokument som vanligen reglerar hur beslut ska fattas och vilka som har rätt att företräda bolaget. Under vissa förutsättningar är det dock ändå möjligt att t.ex. säkerställa att en viss person kan företräda en på en bolagsstämma eller ge instruktioner om att avyttra eller avveckla ens bolag.

Juristbyrån Alexandra hjälper dig gärna med att upprätta de handlingar som krävs för att trygga framtiden för både ditt bolag och din familj.